گالری
لیزرهای دوار خود تراز برای عملیات ساختمانی

 Leica Rugby 840

Leica Rugby 840

لیزر حرفه ای چند کاره با امکان تغیر دستی شیب

 
 
 
 
    

Leica Rugby 820

Leica Rugby 820

لیزر حرفه ای چند کاره فقط افقی با امکان تغیر دستی شیب

 
 
 
  
 
  

Leica Rugby 810

Leica Rugby 810

لیزر حرفه ای ولی تک کلیده با کاربری بسیار آسان

 
 
 
  
   

Leica Rugby 640

Leica Rugby 640

لیزر چند کاره با کاربرد در فضای بسته و باز

 
 
 
 
 
 

Leica Rugby 620

Leica Rugby 620

لیزر افقی ساده برای تراز کردن و پیاده کردن شیب های ساده

 

 

  


 

Leica Rugby 610

Leica Rugby 610

لیزر افقی  و تک کلیده با کاربری بسیار آسان

 
 
 
 
  
 

Leica Roteo 35G

Leica Roteo 35G

لیزر چند کاره موتور دار برای تنظیم ارتفاع از دوز با کاربرد در نما سازی و سقف کاذب داخل ساختمان (لیزر سبز رنگ)

 
 
 
  
 
 

Leica Roteo 35WMR

Leica Roteo 35WMR

لیزر چند کاره موتور دار برای تنظیم ارتفاع از دوز با کاربرد در نما سازی و سقف کاذب داخل ساختمان (لیزر سبز رنگ)

 
 
 
 
 
  
 

Leica Roteo 20HV

Leica Roteo 20HV

لیزر چند کاره و چند کلیده برای کاربردهای داخل ساختمان