گالری
لیزرهای پیاده کردن شیب دو طرفه
 

Leica Rugby 870 880


 

Leica Rugby 880 & 870
Leica Rugby 870/880

لیزر تنظیم شیب دوطرفه کاملا اتوماتیک مجهز به کنترلر رادیویی و برنامه های هوشمند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leica Rugby 670/680

Leica Rugby 680 & 670

لیزر تنظیم شیب دوطرفه نیمه  اتوماتیک 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leica Rugby 320/410/420

Leica Rugby 420 DG, 410 DG & 320 SG

لیزر تنظیم شیب دوطرفه کاملا اتوماتیک برای کنترل ماشین آلات عمرانی