گالری
سیستم ها

بکار گیری ترکیبی گیرنده GNSS و توتال استیشن لایکا برای اندازه گیری در محیط های شهری که همیشه برداشت با  GNSS امکان پذیر نیست

 
 
 
 
 
 
 
  

 

سیستم اسمارت استیشن لایکا

با گیرنده GNSS نصب شده بر روی توتال استیشن دیگر نیازی به عملیات پیمایش برای تعین موقعیت دقیق نقطه استقرار نخواهید داشت

 

 
 
 
 
 
  

 سیستم مخابراتی لایکا برای پروژه های مانیتورینگ 

ارتباط مخابراتی مطمئن  بین تجهیزات  با نصب و راه اندازی آسان برای انواع پروژه های مانیتورینگ و ...