گالری
نرم افزار های پردازش داده های هوایی

Leica XPro

Leica HxMap

نرم افزار قدرتمند برای پردازش داده های خروجی سیستم های نقشه برداری هوایی

 
 
 
 
 
 
 
 

Leica Xpro

Leica XPro

نرم افزار قدرتمند برای پردازش داده های خروجی دوربین های  نقشه برداری هوایی دیجیتال

 
 
 
 
 
 
 
 

Leica CloudPro

Leica CloudPro

نرم افزار پردازش ابر نقاط حاصل از لیدار هوایی ALS

 
 
 
 
 
 
 
 

Leica LiDAR Survey Studio Software

Leica LiDAR Survey Studio

نرم افزار LSS برای پردازش و تلفیق انواع داه های سنسورهای هوایی 

 

 
 
 
 
 
 
 

Leica MissionPro

Leica MissionPro

نرم افزار قدرتمند برای طراحی سه بعدی ماموریت های پروازی برای انواع سنسورهای هوایی

 
 
 
 
 
 
 
 

Leica FlightPro

Leica FlightPro

نرم افزار کنترل در حین پرواز برای انواع سنسورهای نقشه برداری هوایی