گالری
انواع لیدار هوایی

Leica ALS80

لیدار اسکن سه بعدی با زاویه مایل برای تهیه نقشه های شهری

 
 
 
 
 
 

Leica DragonEye LiDAR Sensor

Leica DragonEye

لیدار اسکن سه بعدی با دوربین هوایی تلفیقی مدل RCD30 برای تهیه نقشه های شهری یا بصورت کوریدور 

 

 
  
 
 
 

Leica Chiroptera II

Leica Chiroptera™ II

لیدار نقشه برداری و آبنگاری در آب های کم عمق تا 30 متر

 
 
 
 
  
 

Leica HawkEye III

Leica HawkEye™ III

لیدار نقشه برداری و آبنگاری در عمق 50 تا 70 متر