گالری
نرم افزار های مدیریت شبکه ایستگاه های دائمی

Leica GNSS Spider

Leica GNSS Spider

Leica GNSS Spider

نرم افزار مدیریت سایت های گیرنده های ایستگاه های دائمی و محاسبات ، تولید و ارائه تصحیحات RTK

 
 
  
 
  

Leica SpiderQC

Leica SpiderQC

نرم افزار کنترل کیفیت داده های شبکه های ایستگاه های دائمی و خروجی اسپایدر

 
 
 
 
  
 

Leica SpiderWeb

Leica SpiderWeb

نرم افزار ارائه خدمات اسپایدر تحت وب

 
 
 
 
 
  

Leica CrossCheck

Leica CrossCheck

نرم افزاری تحت وب  با کاربرد چند گانه برای محاسیات و آنالیز داده ها و مانیتورینگ ایستگا ه های دائمی