گالری
آنتن های ایستگاه های دائمی GNSS

Leica AR25

Leica AR25

Leica AR25 GNSS Antenna

آنتن چوک رینگ سه بعدی لایکا با طراحی ویژه که استاندارد جدیدی را آنتن های چوک رینگ تعریف کرده

 

 
 
 
 
 
  
 

 
 

Leica AR20

Leica AR20

آنتن چوک رینگ منحصر بقرد لایکا با بالاترین قابلیت برای ردیابی ماهواره ها و حذف خطاها

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

Leica AR10Leica AR10

آنتن ژئودتیک مخصوص ایستگاه های دائمی منضم به صفحه کراند پلین برای کاهش خطای مولتی پت

 
 
 
 
 
 
 
  

Leica AS10

Leica AS10

آنتن ژئودتیک قابل استفاده در انواع کاربردها بعنوان آنتن ایستگاه ثابت یا متحرک