گالری
نرم افزار پردازش ابر نقاط

Leica Geosystems Mobile Sensor Platforms - Software - SiRailScan by Leica Geosystems

Leica Pegasus:MapFactory

راهکاری کامل برای تهیه نقشه سه بعدی از برداشت تا پردازش

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SiRailScan by Leica Geosystems - Mobile Sensor Platforms - Software

SiRailScan 

نرم افزار استخراج داده های سه بعدی  از ابر نقاط برای مطالعه عوارض ریلی 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

ATrack SuiteATrack Suite by Leica Geosystems - Mobile Sensor Platforms - Software

نرم اقزار کاملا مادولار برای پردازش هوشمندانه داده های عوارض ریلی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SiRailManager

SiRailManager

نرم افزار تحت سرور برای نمایش و مدیریت شبکه راه آهن ملی و داده های اندازه گیری شده

 
 
 
 
 
 
 
  

SiRoadScan by Leica Geosystems - Mobile Sensor Platforms - Software

SiRoadScan

بسته نرم افزاری کامل شامل برنامه های استخراج و آنالیز داده های لیزر اسکن سه یعدی از بزرگراه ها و جاده ها

 
 
 
 
 
 
 
 

SiRoadManager Screenshot

SiRoadManager