گالری
ترازیاب های دیجیتال و دقیق لایکا

Leica LS15 & LS10
Leica LS15 & LS10 Digital Levels

جدید ترین و دقیق ترین ترازیاب دیجیتال در جهان

 
 
  
 

 

Leica Sprinter 50

ساده ترین و ارزانترین ترازیاب دیجیتال برای کارهای ساختمانی با قابلیت قرائت اتوماتیک میر بارکد
Leica Sprinter 50

 
 
 
 
 
 

 

Leica Sprinter 150
Leica Sprinter 150

ترازیاب دیجیتال با قابلیتهای یک ترازیاب حرفه ای

 
 
 
  

 

Leica Sprinter 250M & 150Leica Sprinter 150M/250MM

ترازیاب دیجیتال دقیق با حافظه  داخلی ومنظم به برنامه های کاربردی