گالری
نقشه برداری و مهندسی

 
scan0009     1-5a
         

لرزه نگاری

 

تهیه نقشه 

 

ژئودزی و نقاط کنترل

وقتی در حال اکتشافات نعدنی یا  منابغ نفت و گاز هستید، سیستم های لرزه نگاری لایکا به شما در تصمیم گیری هوشمندانه کمک میکند.   برای تهیه نقشه چه بصورت رقومی و جه بروشهای سنتی ،نیاز به جمع آوری داده های دقیق داررید. راهکارهای لایکا واقعی ترین  و دقیق ترین داده ها را دراختیارتان میگذارد.   قرائت نقاط کنترل دقیق برای تعریف سیستم مختصات ژئودتیک ، نیاز به تجهیزات بسیار دقیق دارد و در این زمینه میتوانید به توتال استیشن ها ، گیرنده های GNSS و نرم افزارهای شرکت لایکا که هموتره در ارائه دقیق ترین ها پیشرو بوده است اعتماد کنید.
         

 
 
توتال استیشه های لایکا برترین در کسفیت و بهره وری.      توتال استیشه های لایکا برترین در کسفیت و بهره وری.      توتال استیشه های لایکا برترین در کسفیت و بهره وری.      توتال استیشه های لایکا برترین در کسفیت و بهره وری.      توتال استیشه های لایکا برترین در کسفیت و بهره وری.      توتال استیشه های لایکا برترین در کسفیت و بهره وری.      توتال استیشه های لایکا برترین در کسفیت و بهره وری.      توتال استیشه های لایکا برترین در کسفیت و بهره وری.      توتال استیشه های لایکا برترین در کسفیت و بهره وری.      توتال استیشه های لایکا برترین در کسفیت و بهره وری.      توتال استیشه های لایکا برترین در کسفیت و بهره وری.      توتال استیشه های لایکا برترین در کسفیت و بهره وری.      توتال استیشه های لایکا برترین در کسفیت و بهره وری.      توتال استیشه های لایکا برترین در کسفیت و بهره وری.      توتال استیشه های لایکا برترین در کسفیت و بهره وری.      توتال استیشه های لایکا برترین در کسفیت و بهره وری.      توتال استیشه های لایکا برترین در کسفیت و بهره وری.      توتال استیشه های لایکا برترین در کسفیت و بهره وری.      توتال استیشه های لایکا برترین در کسفیت و بهره وری.      توتال استیشه های لایکا برترین در کسفیت و بهره وری.      توتال استیشه های لایکا برترین در کسفیت و بهره وری.      توتال استیشه های لایکا برترین در کسفیت و بهره وری.      توتال استیشه های لایکا برترین در کسفیت و بهره وری.      توتال استیشه های لایکا برترین در کسفیت و بهره وری.      توتال استیشه های لایکا برترین در کسفیت و بهره وری.      توتال استیشه های لایکا برترین در کسفیت و بهره وری.      توتال استیشه های لایکا برترین در کسفیت و بهره وری.      توتال استیشه های لایکا برترین در کسفیت و بهره وری.      توتال استیشه های لایکا برترین در کسفیت و بهره وری.      توتال استیشه های لایکا برترین در کسفیت و بهره وری.      توتال استیشه های لایکا برترین در کسفیت و بهره وری.      توتال استیشه های لایکا برترین در کسفیت و بهره وری.      توتال استیشه های لایکا برترین در کسفیت و بهره وری.      توتال استیشه های لایکا برترین در کسفیت و بهره وری.      توتال استیشه های لایکا برترین در کسفیت و بهره وری.      توتال استیشه های لایکا برترین در کسفیت و بهره وری.      توتال استیشه های لایکا برترین در کسفیت و بهره وری.      توتال استیشه های لایکا برترین در کسفیت و بهره وری.      توتال استیشه های لایکا برترین در کسفیت و بهره وری.      توتال استیشه های لایکا برترین در کسفیت و بهره وری.      توتال استیشه های لایکا برترین در کسفیت و بهره وری.      توتال استیشه های لایکا برترین در کسفیت و بهره وری.      توتال استیشه های لایکا برترین در کسفیت و بهره وری.      توتال استیشه های لایکا برترین در کسفیت و بهره وری.      توتال استیشه های لایکا برترین در کسفیت و بهره وری.      توتال استیشه های لایکا برترین در کسفیت و بهره وری.