گالری
ترازیاب های اتوماتیک و لوازم ترازیابی

Leica NA300 Series automatic, optical levels

ترازیاب های ساختمانی اتوماتیک  سری NLS

بزرگنمایی های 20x,24x,30x

فن آوری آلمان با مناسب تریت قیمت برای ترازیابی های روزمره

 
 

 

 


 ترازیاب های ساختمانی اتوماتیک سری NALLeica NA500 Series, automatic levels

بزرگنمایی های 20x,24x,28x,32x

ترازیابی قابل اطمینان برای پروژه های ساختمانی